top of page

 

 

 

1. DEFINICIÓ

 

El CATRaid Adventure Challenge from PARADISE to the JUNGLE és una competició que combina diferents esports de muntanya de manera continuada al llarg del seu recorregut: trekking, btt, slackline, kayak, escalada, patins, orientació, pàdel surf, espeleo, coastering, cordes, tir amb arc, etc,  i altres proves especials sorpreses.  

 

Es divideix en seccions de durada i distància variable. L’objectiu és efectuar el recorregut proposat per l’organització mitjançant diferents disciplines esportives en el mínim temps possible.  El treball en equip, l’estratègia i les capacitats per desplaçar-se pel medi natural mitjançant diferents disciplines esportives són factors determinants.

 

Dins de cada secció hi ha balises i controls de pas que tindran  assignada una puntuació.  Guanyarà l’equip que més punts faci.  En cas d’empat a punts guanyarà qui ho hagi fet amb menys temps.  (consultar apartat "5 Classificació i puntuació" per a més detalls)

 

El CATRaid Adventure Challenge from PARADISE to the JUNGLE és puntuable per Copa Catalana de Raids d’Esports de Muntanya FEEC i a més n'és el Campionat de Catalunya 2022.

Tot allò que no quedi previst en aquest reglament s'acollirà al reglament de la FEEC de Raids d'Esports de Muntanya.

 

2. CATEGORIES

 

Èlit: 3 o 4 raiders sempre en cursa + assistència

Aventura: de 3 a 5 raiders + assistència amb possibilitat de relleu a cada transició.  Sempre mínim 2 corredors en cursa.  L'assistència pot ser corredor.

Open: de 2 a 5 raiders

Familiar: de 2 a 5 raiders (almenys 1 menor de 14 anys i un major de 14 anys)

- Per obtar al Campionat de Catalunya, tal i com indica al reglament de la FEEC l'equip haurà de ser mixte i tots els membres hauran de tenir llicència FEEC ja sigui temporal o anual.

- Per puntar per la Copa Catalana FEEC caldrà complir amb els requissits establerts al Reglament de Raids de la FEEC.

- Hi haurà premis pel podi del Campionat de Catalunya (equips que compleixin els requisits mixtes i llicències) i premis pel podi d'entre tots els equips participants al from PARADISE to the JUNGLE.

- Per a totes les categories s'aplicarà una bonificació en temps sobre el temps total per a cada integrant femenina en l'equip, establert en el Reglament FEEC.

*Els participants entre 16-18 anys que participin sense un major d’edat hauran de portar
una autorització dels seus pares i/o tutors.

 

3. ESTRUCTURA DEL RAID

 

Els dies previs es publicaran els raidbooks de cada categoria on s'explicarà l'ordre de les seccions i les seves característiques.

 

És un raid dissenyat amb seccions relativament curtes, dinàmiques, combinant diferents modalitats esportives i proves especials.  S'utilitzaran diferents tipologies de mapes: cartogràfics editats espcialment per l'eseveniment, tipus rogaine i tipus d'orientació específica; així com també a diferents escales.

 

Tots els membres de l’equip sempre han de romandre junts de forma que mai perdin el contacte visual entre ells, excepte si l’organització els proposa el contrari.

 

Una secció és el tram de recorregut que hi ha entre 2 controls canvi o transicions. Les seccions poden incloure una o més modalitats esportives. Dintre de cada secció hi hauran controls de pas, tants com es consideri necessari.

 

El control canvi o transició és el lloc de pas obligatori destinat a poder realitzar els canvis de disciplina esportiva i poder fer els avituallaments.  Els equips hauran de ser autosuficients pel que fa al menjar i begudes durant tota la competició. 

 

Els controls de pas són punts de pas opcionals en el recorregut del raid als quals se'ls hi assigna una puntuació. Com a norma general els control de pas seran una balisa física, on els corredors hauran de marcar la seva tarja de control. Però els controls de pas, si així ho determina l'organització, poden ser fotografies i/o preguntes. 

Per norma, tots els controls de pas són lineals, és a dir, s’han de fer de forma consecutiva seguint l'ordre establert. Tanmateix, algunes seccions poden ser score (ordre lliure). 

L'ordre de les seccions també està definit i s'ha de seguir l'ordre de seccions proposat per l'organització.

Les característiques i sistema de puntuació de les proves especials (tir amb arc, slackline, cordes, etc...) estaran explicades al raidbook.  Normalment les proves especials estaran ubicades dins una secció, en un dels controls de pas.  Les proves especials poden valer punts, poden bonificar o penalitzar temps, o la no superació pot implicar anar a cercar una balisa extra, i/o altres tipus de penalitzacions que estaran explicats al raidbook per a cada cas, i que cada equip podrà decidir estratègicament que li convé més fer.

No hi ha cap prova especial i/o secció obligatori.  Simplement si no es fa es deixa de sumar els punts corresponents.

Les seccions i proves especials poden tenir horari d'obertura i/o tancament.  Per a poder realitzar la prova/secció l'equip ha d'estar dins la finestra horària d'obertura.  Si l'equip no arriba a temps no la podrà fer perdent els punts corresponents.  Per més detalls consultar el raidbook.

Un equip que es salti una secció completa a causa d'un tall horari o per voluntat pròpia sempre quedarà per darrere a la classificació respecte un equip que hagi realitzat totes les seccions i per tant hagi superat tots els talls horaris, independentment dels punts obtinguts.  En el cas que 2 equips es saltin la mateixa secció (per tall horari), anirà 1r a la classificació l'equip amb més punts.  En el cas que 2 equips es saltin 1 secció (per tall horari) però aquesta sigui diferent, anirà 1r l'equip que s'hagi saltat una secció posterior, i que per tant s'hagi mantingut durant més temps complint els talls horaris. 

 

En les seccions circulars, és a dir, amb inici i fi a la mateixa transició, es considerarà "no saltar-se la secció" si almenys s'ha marcat 1 balisa.

En les seccions linials, és a dir, amb inici i fi en transicions diferents, no caldrà marcar cap balisa per considerar-se com a feta.  És a dir, pel simple fet de moure's de transició a transició ja es considera mantenir-se en cursa completa.

L’organització prendrà les mesures necessàries per garantir que les balises estiguin al lloc durant tota la competició, a més, si hi ha balisa txeca l’equip podrà agafar-la en cas que no hi hagi la balisa amb la pinça. Com a tercera opció, si les 2 primers han fallat, l’equip s’haurà de fer una fotografia per acreditar que ha passat pel control de pas i poder obternir la puntuació corresponent.

 

3. DURADA

 

 • 30 HORES categoria ÈLIT (non-stop)

 • 30 HORES categoria AVENTURA (relleus)

 • 5 HORES categoria OPEN

 • 4 HORES categoria FAMILIAR

 

4. MATERIAL OBLIGATORI

 

Els participants durant tot el raid hauran de portar el material obligatori individual i d'equip que especifica el reglament.  No portar-lo implicarà la penalització corresponent.  A més, en cada secció hauran de portar el material específic de secció  detallat.

També hi haurà material prohibit.

L'organització i els àrbitres de la FEEC realitzaran controls sorpresa per a comprovar el material obligatori i prohibit.

L'organització facilitarà sobres per precintar mòbils i gps.

MËS DETALLS PROPERAMENT

 

5. CLASSIFICACIÓ I PUNTUACIÓ

 

Les categories ELIT i AVENTURA tindran classificacions independents.  Així com també pel Campionat de Catalunya.

Les categories OPEN i FAMILIAR no són competitives. És a dir, hi haurà classificació però no podis ni premis.

 

Pels equips amb cursa completa (que han realitzat totes les seccions) el primer criteri de classificació serà la puntuació i el segon el temps empleat des de la sortida fins a l’arribada a meta aplicant les bonificacions/penalitzacions que escaiguin.

 

Durant el recorregut, si en alguna prova especial un equip s'ha d'esperar per a realitzar-la, es neutralitzarà el temps d'espera.  En cap cas s'endarrerià els temps de tall ni d'arribada a meta.

Si un equip arriba abans de l'obertura d'una secció (poc probable si es completa el recorregut) s'haurà d'esperar a l'hora d'obertura i a que passin els 3 primers equips per poder continuar amb el recorregut.  El temps d'espera no es neutralitzarà.  

Un equip que es salti 1 secció per l'hora de tall o voluntàriament sempre anirà per darrere d'un altre que hagi fet totes les seccions (independentment dels punts obitinguts).  

 

Els equips formats per un o més components femenins, tindran una bonificació amb temps que afectarà al total del temps invertit per l’equip en el conjunt del raid.

• 1 component femení: Bonifiquen amb un 4% del seu temps total.

• 2 components femenins: Bonifiquen amb un 7% del seu temps total.

• 3 components femenins: Bonifiquen amb un 9% del seu temps total.

• 4 o més components femenins: Bonifiquen amb un 10% del seu temps total.

 

En elit la retirada d’un membre de l’equip implica la retirada de l’equip sencer i, per tant, no puntuarà per la copa. La resta de components podran seguir el recorregut sempre a criteri de l’organització de la prova, però fora de cursa.

En categoria aventura si un component es lesiona, aquest podrà fer d'assistència i els altres seguir en cursa, seguint l'equip dins la classificació.

 

6. INFRACCIONS I SANCIONS

 

Les infraccions durant el decurs de la prova tindran dos tipus sanció: Desqualificació o penalització.

 

 • Infraccions contra el medi ambient. Llençar brossa. DESQUALIFICAT

 • Sobrepassar més de 30 min el temps màxim de tancament de meta. DESQUALIFICAT

 • Manipular balises o senyals deixats per l’organització. DESQUALIFICAT

 • No presentar balisa txeca i/o foto si aquesta ha estat autoritzada. NO ES VÀLID EL CP

 • Sobrepassar el temps màxim de meta o secció rogaining o quan així ho indiqui el raidbook pel tancament d'una secció, sense passar de 30 minuts implica la següent penalització progressiva:

  • Cada minuts de retard es penalitza 1 punt.

 • No disposar del material obligatori indicat per l’organització en el llibre de ruta per cada secció.

  • mínim 15’ per peça i/o punts segons consideri el Jurat

 • Passar per camins o carreteres no autoritzades

  • Com a mínim 1h.

Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització del raid. En cas de desobeir les indicacions de l’organització, el corredor serà desqualificat del raid o penalitzat, depenent de la gravetat de la situació.

 

 

 

7. RECLAMACIONS

 

Les reclamacions es faran per escrit, amb el full de reclamació oficial, el mateix dia del raid i seran resoltes pel Jurat Tècnic abans del lliurament de premis.

 

Durant la competició, qualsevol dubte i/o consulta sobre el desenvolupament de la prova i/o el reglament s'ha de dirigir als directors de cursa, telèfon especificat en els mapes i raidbook.  Els comentaris i/o aportacions d'altres membres de l'equip organitzatiu poden no tenir validesa.

 

Per tot el que no estigui en el present reglament el Jurat Tècnic de la prova prendrà la decisió corresponent.

 

 

 

REGLAMENT

bottom of page