top of page

REGLAMENT i MATERIAL OBLIGATORI

 

 

 

1. DEFINICIÓ

 

CATRaid Open Series és una lligueta formada per varies proves.  Les puntuacions obtingudes a cada prova s’acumulen pel ranking final.

CATRaid és una competició que combina diferents esports de muntanya de manera continuada al llarg del seu recorregut: trekking, btt, orientació, pàddel surf, kayak, natació, coastering, tir amb arc, proves amb cordes, etc.

 

Es divideix en seccions de durada i distància variable. L’objectiu és efectuar el recorregut proposat per l’organització mitjançant diferents disciplines esportives en el mínim temps possible.  L'orientació, l’estratègia i les capacitats per desplaçar-se pel medi natural mitjançant diferents disciplines esportives són factors determinants.

 

Cada balisa o control de pas tindrà assignat un valor en forma de penalització de temps.  Si un participant no marca la balisa penalitza el temps assignat a la balisa i se li suma al seu temps de cursa.  Guanyarà l’equip que aconsegueix finalitzar el raid amb menys temps total. 

Temps total = temps de cursa + penalizacions - bonificacions

Les penalitzacions de temps poden ser balises no marcades, proves especials no fetes, arribar tard a meta, així com d'altres conceptes que es detallaran al reglament i/o raidbook de cada prova.

Les bonificacions de temps poden ser proves especials com tir amb arc o d'altres que es detallaran al reglament i/o raidbook de cada prova.

Consultar funcionament i estructura del raid per a excepcions.

 

2. CATEGORIES

 

La puntuació obtinguda a cada prova i la classificació del ranking és a títol individual.  Tot i així es recomana participar en equip i/o acompanyat.  Tots els raiders inscrits rebran cadascú el seu joc de mapes.  Es lliurarà una tarja de control i raidbook per equip.  

 

El temps màxim per a completar el recorregut és de 6h, a no ser que específicament s'indiqui el contrari.  En cas de no tenir temps de completar el recorregut cada participant decidirà (segons la seva preferència/estratègia) quina secció/balises/proves especials deixa de fer.

Hi ha 2 circuits:

Circuit llarg

Circuit curt

* Els participants menors de 18 anys que participin sense un major d’edat hauran de portar
una autorització dels seus pares i/o tutors.

 

3. ESTRUCTURA DEL RAID

 

És un raid dissenyat amb seccions relativament curtes, dinàmiques, combinant diferents modalitats esportives i proves especials que els raiders hauran de superar.

El traçat ofereix nombroses possibilitats per retallar recorregut i adaptar-lo a les possibilitats/estratègia de cadascú.

Una secció és el tram de recorregut que hi ha entre 2 controls canvi o transicions. Les seccions poden incloure una o més modalitats esportives. Dintre de cada secció hi hauran controls de pas que poden ser opcionals i/o obligatoris segons informi el raidbook.

 

El control canvi o transició és el lloc destinat a poder realitzar els canvis de disciplina esportiva i poder fer els avituallaments.  Els participants hauran de ser autosuficients pel que fa al menjar i begudes durant tota la competició.  No obstant, en determinades ocasions, l’organització podrà oferir avituallaments.

 

Els controls de pas són punts de pas opcionals i/o obligatoris en el recorregut del raid. Els control de pas poden ser una balisa física on els corredors hauran de marcar la seva tarja de control, una pregunta que cal respondre o realitzar una fotografia.  Els controls de pas poden ser lineals, és a dir, s’han de fer de forma consecutiva seguint l'ordre establert, o poden ser score (ordre lliure).  Així mateix, l'ordre de les seccions també està establert.

 

Cada equip és responsable que tota la informació que hi ha a la seva tarja de control sigui la correcta i les balises estiguin ben marcades. 

Cada control de pas tindrà un valor determinat per l’organització. Per aconseguir superar les proves especials (slackline, cordes, tir amb arc...) hi haurà uns mínims que s’explicaran al raidbook; en cas de no superar aquests mínims, pot haver-hi una balisa o prova de penalització que els participants hauran de superar per tal de poder balisar i no ser penalitzats en temps.

 

Quan un equip arribi al control canvi superant l’horari de tancament establert per a la secció, en cas que n’hi hagi, estarà obligat a saltar-se la següent secció penalitzant els punts corresponents. L’equip podrà continuar en competició.  Un raider que es salti una secció completa a causa d'un tall horari sempre quedarà per darrere a la classificació respecte un raider que hagi realitzat totes les seccions i per tant hagi superat tots els talls horaris.  En el cas que 2 raiders es saltin la mateixa secció (per tall horari), anirà 1r a la classificació el raider amb millor temps.  En el cas que 2 raiders es saltin 1 secció (per tall horari) però aquesta sigui diferent, anirà 1r el raider que s'hagi saltat una secció posterior, i que per tant s'hagi mantingut durant més temps complint els talls horaris.  El mateix criteri s'aplica si un raider es salta una secció sencera per decisió pròpia.  Es considera no saltar-se una secció fer almenys 1 balisa en les seccions circulars (mateixa transició d'inici i final).  En les seccions amb diferent transició d'inici i final, el simple fet de desplaçar-se de transició a transició ja es considera haver fet la secció, tot i que no s'obtingui cap punt de CP.

Els participants han de ser autònoms en cadascuna de les disciplines i proves especials tan pel que fa a la progressió com a la seva pròpia seguretat.

Prèviament a la competició es publicarà el Raidbook amb l’ordre i detalls de cada secció: distància, desnivell, material obligatori, horaris d'obertura i tancament de seccions, puntuació de cada balisa, observacions…

Les seccions sempre s'han de fer amb l'ordre que estableix el Raidbook.  No es pot marcar un CP corresponent a una secció diferent a la que s'està fent.

 

L’organització prendrà les mesures necessàries per garantir que les balises estiguin al lloc durant tota la competició, a més, si hi ha balisa txeca l’equip podrà agafar-la en cas que no hi hagi la balisa amb la pinça. Com a tercera opció, si les 2 primers han fallat, l’equip s’haurà de fer una fotografia per acreditar que ha passat pel control de pas.  

Les seccions poden ser linials (cal seguir l'ordre numèric establert de les balises) o score (ordre lliure).

 

Per a qualsevol incompliment del funcionament i/o reglament la direcció de cursa prendrà les mesures sancionadores que consideri. 

3. DURADA

 

 • 6hores màxim

 

4. MATERIAL OBLIGATORI

 

Els participants durant tot el raid hauran de portar el material obligatori que especifica el reglament.  No portar-lo implicarà la penalització corresponent.  A més, en cada secció hauran de portar el material específic de secció detallat en el raidbook.  A continuació es detalla el material obligatori en totes les proves.  A part per a cada prova en concret es pot necessitar altre material que es publicarà en l'apartat corresponent.

 • 1 Telèfon mòbil (amb bateria carregada)

 • 1 Brúixola

 • 1 Funda estanca porta mapes

 • 1 Kit reparació btt (en seccions btt)

 • Btt, casc i proteccions (guants, ulleres) (en seccions btt)

 • 1 Farmaciola

 • 1 Xiulet

 • 1 Bolígraf

 • 1 Manta tèrmica

 • Menjar i beguda per tot el raid

 • Impermeable

 • Bibó o bossa líquid 1L mínim

En cas de participar individualment cal portar tot el material obligatori.  En cas de correr en equip, el material comú d'equip pot estar repartit entre els membres de l'equip (brúixola, telèfon, farmaciola...)

Altre material: arnés, frontal, etc... s'informarà específicament per a cada raid.

Recomanable:​​

 • Crema solar

 • Gorra o tubular

 • Retolador fluorescent

 • Portamapes btt

 

5. CLASSIFICACIÓ I PUNTUACIÓ

 

Cada circuit tindrà la seva classificaci que es determinarà amb el següent criteri:

Temps total = temps de cursa + penalizacions - bonificacions

 

A cada raid s'informarà si es neutralitza el temps d'espera de les proves especials, i si aquest serveix per endarrerir el tancament de meta o no.

Un raider que es salti 1 secció per l'hora de tall o voluntàriament sempre anirà per darrere d'un altre que hagi fet totes les seccions (independentment dels punts obitinguts).  

 

La puntuació obtinguda de cada prova per al ranking s’assigna amb el següent criteri:  

 • La classificació és independent per a cada circuit.

 • Cada circuit tindrà classificació masculina i femenina.

 • El primer classificat obté la màxima puntuació que serà igual al nombre de participants de la categoria corresponent.  El segon participant obté 1 punt menys i així successivament.  

 • És a dir, si participen 120 nois a la categoria circuit llarg, el primer classificat obtindrà 120 punts, el segon 119, el tercer 118, etc..  En una altra prova si participen 85 noies en un circuit, la primera classificada obtindrà 85 punts, la segona 84, etc.

 • Si 2 o més persones decideixen anar juntes, fan el mateix recorregut i entren a meta alhora obtindran la mateixa puntuació si són del mateix gènere; i si són de diferent gènere, cadascuna rebrà la puntuació que correspongui per categoria.

 

Es donaran premis al final del ranking: 

 • als 10 primers homes del circuit llarg

 • a les 10 primeres dones del circuit llarg

 • als 3 primers homes del circuit curt

 • a les 3 primeres dones del circuit curt  

 • premi especial als 3 primers equips/club/entitat amb més puntuació acumulada al final del ranking (sumant totes les proves i tots els participants amb el mateix nom d'equip, màxim 5 raiders per equip i raid)

 • sortejos de productes i inscripcions gratuïtes a repartir entre tots els finixers de les CATRaid Open Series (participants a totes les proves)

 

- Les classificacions es publicaran durant la setmana posterior a cada raid.

- El lliurament de premis es farà al primer raid posterior a la finalització de les Open Series.

- En cas d'empat de puntuació al ranking final el 1r criteri de desempat serà la comparativa individual entre les persones empatades.  És a dir, qui hagi quedat més cops per davant guanya.  En cas que el nombre de proves sigui parell i també hi hagi empat guanyarà qui hagi quedat millor posicionat en la prova de més punts del ranking.

 

6. INFRACCIONS I SANCIONS

 

Les infraccions durant el decurs de la prova tindran dos tipus sanció: Desqualificació o penalització.

 

 • Infraccions contra el medi ambient. Llençar brossa. DESQUALIFICAT

 • Sobrepassar més de 30 min el temps màxim de tancament de meta. DESQUALIFICAT

 • Manipular balises o senyals deixats per l’organització. DESQUALIFICAT

 • No presentar balisa txeca i/o foto si aquesta ha estat autoritzada. NO ES VÀLID EL CP

 • Separar-se els membres d'un mateix equip.  1r avís 30' penalització, 2n avís: DESQUALIFICACIÓ O EL QUE ESTABLEIXI EL JURAT

 • Sobrepassar el temps màxim de meta o secció rogaining o quan així ho indiqui el raidbook pel tancament d'una secció, sense passar de 30 minuts implica la següent penalització progressiva:

  • Es penalitza amb 5' per cada minut de retard

 • No disposar del material obligatori indicat per l’organització en el llibre de ruta per cada secció.

  • mínim 15’ per peça

 • Passar per camins o carreteres no autoritzades

  • Com a mínim 1h i com a màxim la desqualificació, a criteri del jurat

Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització del raid. En cas de desobeir les indicacions de l’organització, el corredor serà desqualificat del raid o penalitzat, depenent de la gravetat de la situació.

 

 

 

7. RECLAMACIONS

 

Les reclamacions es faran per escrit, amb el full de reclamació oficial, el mateix dia del raid i seran resoltes pel Jurat Tècnic abans del lliurament de premis.

 

Durant la competició, qualsevol dubte i/o consulta sobre el desenvolupament de la prova i/o el reglament s'ha de dirigir als directors de cursa, telèfon especificat en els mapes i raidbook.  Els comentaris i/o aportacions d'altres membres de l'equip organitzatiu poden no tenir validesa.

 

Per tot el que no estigui en el present reglament el Jurat Tècnic de la prova prendrà la decisió corresponent.

 

7. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

No es fan devolucions econòmiques sigui quina sigui la causa de la baixa.

- L'última setmana abans del raid: no es realitza cap tipus de compensació

- L'últim mes abans del raid: descompte del 50% pel proper raid

- Abans de l'últim mes abans del raid: descompte del 100% pel proper raid

En tots els periodes també s'ofereix l'opció de mantenir la inscripció i fer un canvi de nom del participant previ pagament de 5€.

8. DESCÀRREGA RESPONSABILITATS

Tots els participants que participen a una prova CATRaid, afirmen que són coneixedors i accepten el present reglament, així com també el document de descàrrega de responsabilitat (enllaç al link)

 

bottom of page