top of page

REGLAMENT i MATERIAL OBLIGATORI

 

 

 

1. DEFINICIÓ

 

El CATRaid és una competició que combina diferents esports de muntanya de manera continuada al llarg del seu recorregut: trekking, btt, orientació, pàddel surf, kayak, natació, coastering, tir amb arc, proves amb cordes, etc.

 

Es divideix en seccions de durada i distància variable. L’objectiu és efectuar el recorregut proposat per l’organització mitjançant diferents disciplines esportives en el mínim temps possible.  El treball en equip, l’estratègia i les capacitats per desplaçar-se pel medi natural mitjançant diferents disciplines esportives són factors determinants.

 

Cada balisa o control de pas tindrà assignat un valor en temps, no marcar la balisa comportarà la penalització temporal corresponent.  Guanyarà l'equip que aconsegueixi completar el recorregut amb el menor temps final possible.

 

El CATRaid del Berguedà és puntuable per Copa Catalana de Raids d’Esports de Muntanya FEEC.

Tot allò que no quedi previst en aquest reglament s'acollirà al reglament de la FEEC de Raids d'Esports de Muntanya de Copa Catalana.

 

 

 

2. CATEGORIES

 

Èlit: 2 a 4 raiders

Aventura: de 2 a 4 raiders

Open i Familiar: de 2 a 5 raiders

* Els participants menors de 18 anys que participin sense un major d’edat hauran de portar
una autorització dels seus pares i/o tutors.

* Els equips en categoria familiar han d'estar formats per com a mínim un menor de 14 anys i un major de 18 anys.

 

3. ESTRUCTURA DEL RAID

 

Normalment la sortida de la competició s’efectuarà en massa per a cadascuna de les categories.

 

És un raid dissenyat perquè la majoria d’equips el puguin finalitzar completant tot el recorregut en totes les categories.  Amb seccions relativament curtes, dinàmiques, combinant diferents modalitats esportives i proves especials que els raiders hauran de superar.

 

Tots els membres de l’equip sempre han de romandre junts de forma que mai perdin el contacte visual entre ells, excepte si l’organització els proposa el contrari.

 

Una secció és el tram de recorregut que hi ha entre 2 controls canvi o transicions. Les seccions poden incloure una o més modalitats esportives. Dintre de cada secció hi hauran controls de pas, tants com es consideri necessari.

 

El control canvi o transició és el lloc destinat a poder realitzar els canvis de disciplina esportiva i poder fer els avituallaments.  Els equips hauran de ser autosuficients pel que fa al menjar i begudes durant tota la competició.  No obstant, en determinades ocasions, l’organització podrà oferir avituallaments.

 

Els controls de pas són punts de pas opcionals i/o obligatoris en el recorregut del raid. Els control de pas poden ser una balisa física on els corredors hauran de marcar la seva tarja de control, una pregunta que cal respondre o realitzar una fotografia.  Els controls de pas poden ser lineals, és a dir, s’han de fer de forma consecutiva seguint l'ordre establert, o poden ser score (ordre lliure).  Així mateix, l'ordre de les seccions també està establert.  

Cada control de pas i/o control canvi tindrà un valor assignat per l’organització. Per aconseguir superar les proves especials (slackline, tir amb arc...) hi haurà uns mínims que s’explicaran al raidbook; en cas de no superar aquests mínims, pot haver-hi una balisa o prova de penalització que els participants hauran de superar per tal de poder balisar i obtenir la puntuació.

Cada equip és responsable que tota la informació que hi ha a la seva tarja de control sigui la correcta i les balises estiguin ben marcades.

Els participants han de ser autònoms en cadascuna de les disciplines i proves especials tan pel que fa a la progressió com a la seva pròpia seguretat.

 

Quan un equip arribi al control canvi superant l’horari de tancament establert per a la secció, en cas que n’hi hagi, estarà obligat a saltar-se la següent secció, amb les penalitzacions corresponent als CP no fets. L’equip podrà continuar en competició.  Un equip que es salti una secció completa a causa d'un tall horari sempre quedarà per darrere a la classificació respecte un equip que hagi realitzat totes les seccions i per tant hagi superat tots els talls horaris.  En el cas que 2 equips es saltin la mateixa secció (per tall horari), anirà 1r a la classificació l'equip amb més punts.  En el cas que 2 equips es saltin 1 secció (per tall horari) però aquesta sigui diferent, anirà 1r l'equip que s'hagi saltat una secció posterior, i que per tant s'hagi mantingut durant més temps complint els talls horaris.  El mateix criteri s'aplica si un equip es salta una secció sencera per decisió pròpia.  Es considera no saltar-se una secció fer almenys 1 balisa en les seccions de format bucle.  En les seccions linials (inici i final en diferent llocs), el simple fet de moure's de l'inici al final ja es considera secció feta encara que no es marqui cap CP.

La setmana abans de la competició es publicarà el Raidbook amb l’ordre i detalls de cada secció: distància, desnivell, material obligatori, horaris d'obertura i tancament de seccions, observacions…

 

L’organització prendrà les mesures necessàries per garantir que les balises estiguin al lloc durant tota la competició, a més, si hi ha balisa txeca l’equip podrà agafar-la en cas que no hi hagi la balisa amb la pinça. Com a tercera opció, si les 2 primers han fallat, l’equip s’haurà de fer una fotografia per acreditar que ha passat pel control de pas.  

 

3. DURADA

2 ETAPES

 • 10+6 HORES categoria ÈLIT i AVENTURA(nivell físic i d’orientació alt/moderat)

 • 4+4 HORES categoria OPEN i FAMILIAR (nivell físic i d’orientació baix)

 

 

 

4. MATERIAL OBLIGATORI

 

Els participants durant tot el raid hauran de portar el material obligatori que especifica el reglament.  No portar-lo implicarà la penalització corresponent.  A més, en cada secció hauran de portar el material específic de secció que aquí es detalla i que també estarà explicat en el Raidbook.

PER EQUIP:

 • 1 Telèfon mòbil (amb bateria carregada)

 • 1 Brúixola

 • 1 Kit reparació btt

 • 1 Farmaciola

 • 1 Bolígraf

PER CORREDOR:​

 • Btt, casc i proteccions (guants, ulleres)

 • Impermeable

 • Bibó o bossa 1L

 • Menjar i beguda per a tot el raid

 • 1 manta tèrmica

Recomanable:​​

 • Crema solar

 • Gorra o tubular

 • Retolador fluorescent

 

 

5. CLASSIFICACIÓ I PUNTUACIÓ

 

Cada categoria tindrà la seva classificació.  Guanyarà l'equip amb menys temps total. Temps total = Temps de cursa - bonificacions - neutralitzacions + penalitzacions

 

Durant el recorregut, si en alguna prova especial un equip s'ha d'esperar per a realitzar-la, es neutralitzarà el temps, però no s'endarreriran els temps de tall ni d'arribada a meta.  No es neutralitzarà el temps si un equip que s'ha saltat alguna balisa arriba abans de l'hora d'obertura.

Un equip que es salti 1 secció per l'hora de tall sempre anirà per darrere d'un altre que hagi fet totes les seccions (independentment dels punts obitinguts).  

 

Els equips formats per un o més components femenins, tindran una bonificació amb temps que afectarà al total del temps invertit per l’equip en el conjunt del raid.

• 1 component femení: Bonifiquen amb un 4% del seu temps total.

• 2 components femenins: Bonifiquen amb un 7% del seu temps total.

• 3 components femenins: Bonifiquen amb un 9% del seu temps total.

• 4 o més components femenins: Bonifiquen amb un 10% del seu temps total.

La retirada d’un membre de l’equip implica la retirada de l’equip sencer. La resta de components podran seguir el recorregut sempre a criteri de l’organització de la prova, però fora de cursa.

 

 

 

6. INFRACCIONS I SANCIONS

 

Les infraccions durant el decurs de la prova tindran dos tipus sanció: Desqualificació o penalització.

 

 • Infraccions contra el medi ambient. Llençar brossa. DESQUALIFICAT

 • Sobrepassar més de 30 min el temps màxim de tancament de meta. DESQUALIFICAT

 • Manipular balises o senyals deixats per l’organització. DESQUALIFICAT

 • No presentar balisa txeca i/o foto si aquesta ha estat autoritzada. NO ES VÀLID EL CP

 • Sobrepassar el temps màxim de meta o secció rogaining o quan així ho indiqui el raidbook pel tancament d'una secció, sense passar de 30 minuts implica la següent penalització progressiva:

  • Es penalitzen 10 minuts per cada minut de retard.

 • No disposar del material obligatori indicat per l’organització en el llibre de ruta per cada secció.

  • 15’ per peça o el que consideri el jurat

 • Passar per camins o carreteres no autoritzades

  • Com a mínim 1h i com a màxim la desqualificació, a criteri del jurat

Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització del raid. En cas de desobeir les indicacions de l’organització, el corredor serà desqualificat del raid o penalitzat, depenent de la gravetat de la situació.

 

 

 

7. RECLAMACIONS

 

Les reclamacions es faran per escrit, amb el full de reclamació oficial, el mateix dia del raid i seran resoltes pel Jurat Tècnic abans del lliurament de premis.

 

Durant la competició, qualsevol dubte i/o consulta sobre el desenvolupament de la prova i/o el reglament s'ha de dirigir als directors de cursa, telèfon especificat en els mapes i raidbook.  Els comentaris i/o aportacions d'altres membres de l'equip organitzatiu poden no tenir validesa.

 

Per tot el que no estigui en el present reglament el Jurat Tècnic de la prova prendrà la decisió corresponent.

 

8. DESCÀRREGA RESPONSABILITATS

Tots els participants que participen a una prova CATRaid, afirmen que són coneixedors i accepten el present reglament, així com també el document de descàrrega de responsabilitat (enllaç al link)

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

No es fan devolucions econòmiques sigui quina sigui la causa de la baixa.

- L'última setmana abans del raid: no es realitza cap tipus de compensació

- L'últim mes abans del raid: descompte del 50% pel proper raid

- Abans de l'últim mes abans del raid: descompte del 100% pel proper raid

En tots els periodes també s'ofereix l'opció de mantenir la inscripció i fer un canvi de nom del participant previ pagament de 5€.

 

 

 

bottom of page